Obec Kornatice
ObecKornatice

Nejstarší historie

u_hrnciru

Nálezy úplně nejstaršího osídlení oblasti soutoku Úslavy a Kornatického potoka pochází z výzkumů provedených na lopatské skále a pod ní a jsou datovány z doby 4000 let př.n.l., tedy z mladší doby kamenné. Na tomto místě byly nalezeny i předměty z pozdějších dob, od lidu tzv.lineární kultury, kteří sem pronikli někdy kolem 1400 př.n.l. Nálezy z dalšího bohatého osídlení jsou ze střední doby bronzové a pochází z mohylového pohřebiště na Javoře. Zde bylo prozkoumáno všech 42 mohyl a nalezeno mnoho předmětů denní potřeby a ozdob z pohřební výbavy.

O mnoho a mnoho později, již v době písemných památek před půl tisíciletím, na místě dnes vzrostlých jehličnatých i listnatých stromů, bývala řada osad a tvrzí s poli a lukami. Tak například poblíž dnešního Neslívského rybníka bývaly dvě osady. Neslívec Větší a Neslívec Menší (někdy také označované jako Nestajov Dolní a Horní), které patřily k hradu Lopata, ale v roce 1457 se o nich hovoří jako o pustých. Na místě hájovny v Hádkách bývala rovněž ves, která byla v roce 1601 také pustá.

V samotné blízkosti Kornatic byly ještě dvě tvrze a vesnice, po nichž dnes zbyla jen pomístná jména. Je to předně tvrz a ves jménem Javor. Místu tvrziště se dnes říká Na zámečku. Nejstarším majitelem byl Čáslav z Javora, který se připomíná k roku 1373. Po něm se tu střídali Drslav, Chval, Konrád a Čajchan z Javora. Posledním majitelem byl Burjan z Javora a někdy po roce 1450 bylo zboží připojeno k panství šťáhlavskému a v roce 1601 se v deskách zemských připomíná tvrz a ves pustá v Javoře.

Na opačném konci Kornatic bývala tvrz Mydlná. Nejstarší majitele známe z roku 1397, kdy se připomínají Bohuslav a Protiva z Mydlné. Za válek husitských držel tvrz Kuneš z Hlohové. Ten prodal někdy před rokem 1437 ves Mydlnou s tvrzí a dvorem Rackovi z Klíčovic. Koncem husitských válek ves zpustla a když je Racek z Klíčovic prodával Janu z Rakové, dostal za ni jen dvacet kop grošů českých. V roce 1474 prodal Jan z Rakové pustou Mydlnou s dvorem Bezděkovi ze Šťáhlav za 50 kop grošů.

Ve větší vzdálenosti, v místě dnešního dvora Kamínky stávaly vsi Hořejší a Dolejší Kamík a tvrz. Na počátku 14. století zde bylo několik majitelů, z nichž v době Karla IV. vynikl zejména Jakub z Kamíku. Tvrz a osada zanikly někdy ke konci 15.století. Ještě vzdálenější a v opačném směru byla zaniklá tvrz Pokonice poblíž Žákavé.

V nevelké vzdálenosti (cca 3km) je ještě hrad Lopata, jehož vznik se datuje mezi roky 1367 až 1377. Postavil si ho Heřman z Litic. Po roce 1427 se pánem hradu stal Habart, který se později stal lapkou. V roce 1432 byl hrad obležen okolními šlechtici. Obránci kladli urputný odpor, ale když viděli, že jim dochází síly i zásoby, hrad zapálili. Když roku 1539 bratři z Doupova prodávali šťáhlavské zboží Jiříkovi z Kokořova, uvádí se také mezi jiným zámek pustý s lukami, lesy a porostlinami.

Z toho vidíme, že okolí Kornatic bylo mnohem hustěji zalidněno, i když to byly osady malé a měly asi po pěti usedlostech, jako měly Kornatice před třicetiletou válkou. Mohutné lesy zde však nebyly. Teprve asi od 16. století se začala pole a louky zalesňovat, nikoli cílevědomě, ale prostě náletem. Nebylo totiž lidí, kteří by zarůstající pole planili a tak pomalu vzniklo dnes rozsáhlé polesí.