Obec Kornatice
ObecKornatice

Právní předpisy

které se vztahují k činnosti obce a obecního úřadu Kornatice

Jejich aktuální znění je možno prostudovat například na následujících odkazech

Listina základních práv a svobod,
Ústava ČR,
Věstníky vlády ČR,
zákon o obcích,
o okresních úřadech,
o volbách do zastupitelstev obce,
o správních řízeních,
o přestupcích.
o matrikách,
o názvech obcí,
o označování ulic a číslování domů,
o pozemních komunikacích a vodách,
o územním plánování a stavebním řádu,
o hlášení a evidenci pobytu občanů,
o požární ochraně,
o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení,
o právu shromažďovacím,
o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
o loteriích a jiných podobných hrách,
o státní správě a samosprávě ve školství,
o místních poplatcích,
o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky,
o odpadech,
o živnostenském podnikání,
o sociální potřebnosti,
o účetnictví,
o živnostenských úřadech,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
o ochraně přírody a krajiny,
o správě daní a poplatků,
o dani z nemovitostí,
o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů,
o nájemném z bytů,
o silniční dopravě,
o zadávání veřejných zakázek,
o právu na informace,
o životním prostředí,
obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek obce, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje. Znění příslušných zákonů lze najít i na  portálu veřejné správy